ÁSZF

Mosható pelenka és kiegészítők értékesítése

Általános Szerződési Feltételek

Bánfi Ferenc e.v. – zoldpelus.hu

Amennyiben a jelen dokumentumban foglalt feltételeket egyértelmű írásos megegyezés alapján az Eladó/Szolgáltató és a Vevő/Felhasználó (együttesen a továbbiakban: Felek) nem módosítják, úgy a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum minősül a felek között kötött szerződésnek.

Az Eladó/Szolgáltató cégadatai, elérhetőségei:

 • Cégnév: Bánfi Ferenc e.v.
 • Cég székhelye: 6723 Szeged, Hüvelyk utca 3/1 1/5
 • A panaszügyintézés helye: 6723 Szeged, Hüvelyk utca 3/C 1/5
 • A cég elérhetőségei:
 • A Vevőkkel, Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
 • Ügyfélszolgálati telefonszámok: 06 30 392 0568
 • Ügyfélszolgálati nyitva tartás: Munkanapokon 9:00 – 17:00.
 • Cég adószáma: 68769129-2-26

Általános rendelkezések:

2.1.  A jelen ÁSZF rendelkezései 2019. január 14. napjától leadott mosható pelenkák és kiegészítői megrendelések vonatkozásában hatályosak, mindaddig, míg az Eladó a rendelkezéseket nem módosítja. Az ÁSZF-ben foglalt feltételek vonatkoznak az Eladó összes webáruházban található termékek szállítására, az Eladónál leadott rendelésekre és vásárlásokra szolgáló szabályokat ez a dokumentum tartalmazza.  

2.2. Az ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, az Eladó nem iktatja azt. A jelen ÁSZF szerződést nyomtatott formában a Vevő kérésére külön, egyértelmű, írásos kérésre helyezünk a számla mellé a kiküldött csomagban.  

2.3. A szerződéskötés lehetséges nyelvei: magyar

2.4. Az ÁSZF-et az Eladó nem iktatja, a szerződéskötésre a Vevő a rendelési folyamat során több alkalommal is egyértelmű nyilatkozatot tesz, melyről a visszaigazoló tájékoztatások (e-mailben, telefonon, stb.) is bizonyítékként szolgálnak, de ezek esetleges hiányában a Vevő legkésőbb a számla átvételével egyidejűleg fogadja el, hogy megismerte és elfogadta az Eladó ÁSZF-jét, Adatkezelési tájékoztatóját.

2.5. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.  

2.6. A Felek kötelesek elsődlegesen békés úton rendezni a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket. A teljesítés és fizetés helyére, valamint a területi hatáskörre vonatkozó szerződéses kapcsolatból közvetve vagy közvetlenül felmerülő viták helyére a Felek a Szeged járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

2.7. A Vevő, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett weboldalak bármelyikére, vagy azok tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-et, Adatkezelési Tájékoztatót  magára nézve kötelezően betartja. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.8. Az Eladó minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Vevő/Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje. A Vevő/Felhasználó az Eladó weboldalait kizárólag saját felelősségére használhatja. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás, tájékozódást könnyítő voltára, az Eladó az életben, testi épségben és egészségben történt sérülésekért és károkért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az Eladó weboldalainak használata során a Vevő/Felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

2.9. Az Eladó weboldalain találhatók hivatkozások más cégek weboldalaira. Az Eladó nem felelős más weboldalak titoktartási, adatkezelési és Általános Szerződési Feltételeinek gyakorlatával kapcsolatban. Az ebben a dokumentumban leírtak kizárólag az Eladó weboldalaira és szerződéseire vonatkoznak.

2.10. Szerzői jogvédelem vonatkozik az összes Eladó által használt vagy előállított grafikára, formára, videóra vagy hangsávra. Mindennemű sokszorosítás, másolás és fordítás – még akkor is, ha az idézetként szerepel – csak egyértelmű, előzetes, írásos hozzájárulás esetén és a forrás megnevezésével engedélyezett. Bármilyen változtatás, illetve kibővítés előzetes, írásos jóváhagyás nélkül tilos.

2.11. Az Eladó tulajdonában álló weboldalak – a továbbiakban: weboldalak – a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az Eladó a kizárólagos jogosult. Az Eladó előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható engedélyt ad arra, hogy a weboldalakat azonos formában, kizárólag saját használat céljára a Vevő/Felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

2.12. Abban az esetben, ha az ÁSZF-ben foglalt feltételek valamelyike érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, úgy kell tekinteni, hogy a Felek megegyeztek, hogy ezen intézkedéseket helyettesíteni kell egy olyan érvényessel, amely jogi és kereskedelmi szempontból legközelebb áll a szóban forgó intézkedéshez, de az ÁSZF többi, fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét ez nem érinti.

Megvásárolható termékek, igénybe vehető szolgáltatások köre:

3.1. Az Eladó megvásárlásra kínált termékei az Eladó weboldalain és egyéb marketing megjelenéseiben, katalógusaiban, szórólapjaiban, személyes bemutatókon stb., ismerhetők meg.

3.2. Az Eladó weboldalain található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az Eladó fenntartja. A fotók, ábrák nem garantálják azt, illetve nem nyújtanak biztosítékot arra, bár törekszenek rá, hogy a weboldalakon elérhető információk naprakészek, továbbá azt sem, hogy az itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik az Eladó akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának, illetve tevékenységének.

3.3. Az Eladó szintén fenntartja a jogot termékei és szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, amennyiben azt a hatályos Általános Szerződési Feltételei egyébként lehetővé teszik, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, az Eladón kívülálló okból történő megváltoztatásáért.

3.4. Az Eladó weboldalain, vagy egyéb, az Eladó tulajdonát képező okmányban szereplő számszerűsített mérési értékek vagy egyéb tesztek eredményei olyan közelítő értékeket mutatnak, amelyek kisebb, illetve bizonyos esetekben akár nagyobb mértékben is eltérhetnek a valóságtól, így azok pontosságáért semmilyen felelősséget nem vállal az Eladó, így értelemszerűen a Vevő kártérítési igénnyel nem élhet az Eladóval szemben az adatok pontatlanságát illetően. Ezek az értékek – tájékoztató jellegüknél fogva – leginkább viszonyításra alkalmasak

3.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Eladó teljeskörűen tájékoztatja a Vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.6. Az Eladó weboldalain a termékekre vonatkozóan megjelenített árak, kivéve, ha az egyértelműen nincs másként megjelölve, forintban értendők és nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.7. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül valamely honlapjának felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

3.8. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a Felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a Felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

3.9. Amennyiben az Eladó weboldalán vagy egyéb marketing tevékenysége és nyilatkozata során hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, az Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés:

4.1. A Vevő a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az Eladó kizárja felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe az Eladó szolgáltatásait.

4.2. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.3. A megrendelések feldolgozása munkanapokon, nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.  

4.4. Az Eladó termékei webáruházon keresztül rendelhetők meg.

4.5. Az online bankkártyás fizetések a Barion és a Paypal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

         A 2015-ben alapított Barion Payment Zrt. elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltató. Tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, és az Európai Gazdasági Térségbe tartozó ügyfeleket szolgál ki határon  átnyúló szolgáltatással.

        A másik szolgálatató adatai:

A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült  Államokban,      Kalifornia államban található. PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. luxemburgi pénzügyi szabályozó hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (vagy CSSF) által engedélyezett és felügyelt hitelintézet (vagy bank). CSSF székhelye:  283,  route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

        Elérhetőségeik:

            E-mail cím: [email protected]

            PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
            22-24 Boulevard Royal
            L-2449 Luxemburg

          Cégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B 118 349

4.6. A Vevő köteles az Eladó termékeinek, szolgáltatásainak ellenértékét az Eladónak, a kiállított pénzügyi bizonylat alapján a bizonylaton meghatározott feltételek (ár, pénznem, fizetési mód, stb…) alapján mindenféle egyéb levonás nélkül teljesíteni.

4.7. Külön megállapodás alapján a halasztott fizetést legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül teljesíteni kell. Késedelmes fizetés esetén a naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéken számítja fel az Eladó a késedelmi kamatot, valamint a felszólítás és behajtás felmerülő költségeit, legalább a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget is. Ezeket a költségeket a Vevőnek kell viselnie késedelmes fizetés esetén.

4.8. A kiszállított áru mindaddig az Eladó tulajdonában marad, amíg az üzleti tranzakciók során felmerülő összes költség teljes összege nincs kifizetve. Az összes kötelezettség teljesítése vagy a számla rendezése előtt – az Eladó egyértelmű, írásos beleegyezése nélkül – az árut nem lehet se elzálogosítani, se biztosítékként felhasználni. A termék eladásából felmerülő igények, melyek a tulajdonjog fenntartásának tárgyát képezik, a mellékjogokkal együtt biztosítékként szolgálnak az Eladó számára az üzleti kapcsolatból származó kötelezettségek teljesítésére. A Vevő a fizetési kötelezettségét csak az Eladó előzetes beleegyezésével ruházhatja át egy harmadik félre, amelyet írásban rögzíteni kell. A Vevő köteles az Eladó tudomására hozni – az okirat egy példányának megküldésével – az átruházás írásba foglalását követő három napon belül, hogy a fizetési kötelezettséget átruházta egy harmadik félre. Mindennemű, a Feleket érintő adatváltozást haladéktalanul kötelesek egymással közölni

4.9. A Vevő megrendelésével, valamint legkésőbb a számla kézhezvételével tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik

4.10. Amennyiben bizonyos feltételek, illetve kikötések nincsenek a Felek által szerződésbe foglalva, az Eladó a termékeit kereskedelmi forgalomnak megfelelő minőségben szállítja.  

4.11. A számlát a csomag tartalmazza, melyben a megrendelt áru található. Amennyiben biztonságosan nem lehet a rendelt áru mellé elhelyezni, abban az esetben postai úton kerül feladásra a csomagfeladás napján.

4.12. Abban az esetben, ha a Felek külön írásban nem állapodnak meg másképpen, akkor, az alábbi általános szállítási módok alapján szállít az Eladó:

4.13. Csomagküldés és házhozszállítás a Express One Kft.-n és a Foxpost Zrt.-n keresztül valósul meg. A csomagküldési díjról az aktuális díjszabásnak megfelelően a Vevőt minden esetben tájékoztatja az Eladó telefonon vagy árajánlat formájában.

4.14. Amennyiben a megrendelt áru nem elérhető raktárkészletről, az Eladó felveszi a kapcsolatot a Vevővel és tájékoztatja az áru várható érkezéséről és a megrendelés várható teljesítéséről. Ha a Vevő nem fogadja el az új teljesítési határidőt, vagy értesítése nem valósítható meg 5 munkanapon belül, úgy a megrendelés és a szerződés érvényét veszti. Ha a Vevő elfogadja az új teljesítési határidőt, azzal tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettséggel járó megrendelése továbbra is fennáll az új feltételek mellett.  

4.15. Ha az Eladó önhibáján kívül nem képes teljesíteni a szerződésben foglaltakat, ez bármiféle kárigény vele szembeni érvényesítését kizárja. Ez vonatkozik az előre nem látható szállítási akadályokra, amelyek az Eladótól függetlenek, mint pl. működtetéssel kapcsolatos problémák, beszállítói késedelem, illetve hatósági intézkedések. Ezek közé tartozik még a készletek részleges vagy teljes hiánya is. A fent említett esetek felmerülésekor az Eladót nem terheli kötelezettség, hogy beszerezze a szerződés tárgyát képező árut. Az Eladó köteles erről a Vevőt a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni, és a megrendelés teljesítési határidejét módosítani.

4.16. Amennyiben a Felek külön írásos megállapodásban máshogy nem rendelkeznek a Vevő által megrendelt áru kézbesítése a Express One Kft.-n keresztül valósul meg.  

4.17. A Vevő köteles haladéktalanul az Eladónál megrendelt és futárszolgálat, vagy egyéb formában átvett csomag tartalmát mennyiségileg és típus szerint is megvizsgálni, és az esetleges hiányokat haladéktalanul írásban közölni az Eladóval. Amennyiben a Vevő e kötelezettségét nem teljesíti, a teljesítéstől számított két munkanapon túl nem hivatkozhat arra, hogy nem a számlán feltüntetett árukat tartalmazta a küldemény.

Elállás jog:

5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó (ebben a dokumentumban: Vevő) és a vállalkozás (ebben a dokumentumban: Eladó) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az Eladó a jogszabályban meghatározott 14 napot biztosít az elálláshoz való jog gyakorlására.

5.2. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Vevő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha az Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 naptári nap.

5.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen a Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

5.4. A Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

5.5. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

5.6. Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával az Eladó a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Eladó. A megrendelt terméket személyesen az Eladó címén, postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vevő az Eladó részére. 

5.7. Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

5.8. A Vevő szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó a Vevő kifejezett kérésére keresi fel a Vevőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 5.7.8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

5.9. Az Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termékért kifizetett összeget a Vevő részére.

5.10. Az Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag sem a Vevőt, sem az Eladót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

5.11. A Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 naptári napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az Eladó címén leadni.

5.12. A Vevőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 30 naptári napon belül megküldenie. 

5.13. A Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 30 naptári napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

5.14. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Az Eladó nem vállalja a termék visszajuttatásának költségét és nem áll módjában átvenni olyan csomagot, amelyért az Eladónak fizetnie kell.

5.15. A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.16. Az Eladó nem határozhatja meg az Elállási jog gyakorlásának feltételeként az eredeti csomagolás meglétét és nem kérhet visszavonási díjat sem.

5.17. A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

5.18. Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Eladó nem köteles megtéríteni.

5.19. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 30 napon belül élhet a Vevő az elállási joggal.

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Bánfi Ferenc e.v.. – 6723 Szeged, Liszt utca 2. 1/3

E-mail: [email protected]Tel.: +36 30 392 0568

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Vevői számla száma: ………………………………………………………………………………………………………….

A vevő neve:  …………………………………………………………………………………………………………………….

A vevő címe: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:  …………………………………………………………………………

Termék/ek: ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Vevő aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):  

 

Általános rendelkezések a hibás teljesítés, kellék-, termékszavatosság és a jótállás kapcsán:

6.1. Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. § hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

6.2. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

6.3. Vevő és Eladó közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.

6.4. Az új Ptk. is ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy a Vevő és Eladó közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

6.5. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe az Eladót terheli, azon túl pedig a Vevőt terheli.

6.6. Az Eladó nem tartozik termék-, kellékszavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a Vevőnél vagy egy harmadik félnél nem megfelelő kezelésnek, beállításnak, használatnak, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából bármilyen külső befolyásoló tényezőnek, nedvességnek, hőségnek vagy hidegnek köszönhetően felmerülő károkra vezethető vissza. A Vevő tudomással bír a fentebb felsorolt veszélyekről, és ezek kellék-, termékszavatossági és jótállási igény elutasíthatósági következményéiről.  

6.7. A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával).  

6.8. A Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a hibás árut ellenőrzésre.

6.9. A kellék-, termékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

 Kellékszavatosság:  

7.1. Vevő az Eladó (nem a gyártó vagy forgalmazó, kivéve, ha az közvetlenül értékesítette a terméket a Vevő felé) hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, az Eladó a vásárláskor a termékben már meglévő hibák miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

7.3. Az Eladó fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

7.4. A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

7.5. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.  

7.6. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.  

7.7. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.8. A Vevő teljesítéstől számított 6 hónapon belüli kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

 Termékszavatosság:

 8.1. Ingó dolog (termék) hibás teljesítése esetén a Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2. Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy az Eladó által Vevőnek eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a Vevő követelheti a Gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

8.3. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.  

8.4. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is. Az új PTK a szolgáltatás minőségével kapcsolatos rendelkezéseknél (6:123.§) tartalmaz arra való utalást, hogy a termék előállítója alatt az importálót is érteni kell. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.5. A Gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  

8.6. A Gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt a Vevő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Panaszkezelés és vitarendezés:

9.1. Az Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az Eladó elérhetőségeinek bármelyikén, telefonon, e-mailen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. Az Eladó a panaszt megvizsgálja, és szükség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vevőnek.

9.3. Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. A Vevő panaszának elutasítása esetén panaszával fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van a lakcíme szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:

 

 

 

 

 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szeged Járási Hivatal

Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi

Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. „D” épület Telefon: +36 (62) 680-532,  

Ügyfélfogadás: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

szám alatt

Budapest Békéltető Testület:

 

 

 

 

 

 

1016 Budapest, Krisztina körút 99. 3. emelet 310.

Elérhetőségei:

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 (1) 488-2131

Fax: +36 (1) 488-2186

E-mail: [email protected]

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: [email protected];

9.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.6. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9.7. A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

9.8. Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vevőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

9.9. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

9.10.Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a Vevő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Online vitarendezési fórum

 10.1. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

10.2. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

10.3. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

10.4. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Adatkezelési tájékoztató:

11.1. Az Eladó Adatkezelési tájékoztatója online felületen érhető el az alábbi hivatkozáson: https://zoldpelus.hu/adatkezelesi-tajekoztato

11.2. Adatkezelési tájékoztatót nyomtatott formában a Vevő kérésére külön, egyértelmű, írásos kérésre küldünk.